RODO

Klauzula Informacyjna

Poniżej przedstawiamy informacje wymagane prawem.
Zachęcamy do zapoznania się.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1. Administratorem danych osobowych jest:
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Rupex2 Spółka Jawna Dariusz Płoński , Renata Płońska z siedzibą w Boguszowie – Gorcach przy ul.Pułaskiego 1 wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przy Sądzie Rejonowym we Wrocławiu Wydz IX pod numerem 0000173818 prowadzony przez Sad Rejonowy, dla Wrocławia Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy, NIP 8862572891, Regon 891133030

2. Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do realizacji umowy, jaką jest sprzedaż na terenie składów opału (ul. Pułaskiego 1, 58-371 Boguszów-Gorce, ul. Poleska 16a, 58-300 Wałbrzych, ul.Magazynowa 4, 58-400 Kamienna Góra) oraz poprzez sklep internetowy na stronie www.rupex2.com. Celem przetwarzania (zbierania) danych osobowych jest zatem obowiązek prawny zgodnie z ustawą z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Z 2018 r. poz. 1114 z późn. zmianami).

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od P.W.Rupex2 sp.j. przetwarzania danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

3. Kupującemu przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia transakcji sprzedaży w zwolnieniu z akcyzy opału finalnemu nabywcy węglowemu (Kupującemu) tj. węgla kamiennego, koksu. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie naliczenie przez Sprzedawcę, na koszt Kupującego, w/w podatku.

5. Administrator danych osobowych dopuszcza następujące formy przekazania danych osobowych oraz dalszego ich przekazywania:
– telefonicznie, faksem, pocztą elektroniczną, poprzez wiadomość sms, portal internetowy, portale społecznościowe, komunikatory internetowe itp.

6. Dane udostępnione przez Kupującego nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

7. Dane udostępnione przez Kupującego nie będą podlegały profilowaniu.

8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.